นโยบายและแนวทาง

นโยบายและแนวทาง


บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นอย่างมาก
และถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆของบริษัท โดยบริษัทได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอีกด้วย


แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนด
รูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้


  1. 1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ

  2. 2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอก
    ที่จะมีบทบาทร่วม

  3. 3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
    และสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม