ข้อมูลองค์กร

ก้าวแรกสู่ธุรกิจน้ำตาล


     ในปีพ.ศ. 2488 คุณชวน ชินธรรมมิตร์ ได้ชักชวน 2 ครอบครัวนักธุรกิจ คือ ครอบครัวโตการัณยเศรษฐ์ และ ครอบครัวโรจนสเถียร ร่วมกันก่อตั้งโรงงานน้ำตาลกว้างสุ้นหลี ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 1 จังหวัดพระนคร ชื่อ กว้างสุ้นหลี นั้น มาจากพยางค์กลางของชื่อห้างหุ้นส่วน 3 แห่งของผู้ก่อตั้ง


     ต่อมา พ.ศ. 2495 ได้มีการย้ายโรงงานไปที่ถนนเพชรเกษม จังหวัดธนบุรี ตั้งชื่อว่า บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 1)(กว้างสุ้นหลี) กิจการมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จึงมีการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ในปีพ.ศ. 2503 ชื่อว่า บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่มาใช้ ทำให้สามารถนำอ้อยสดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายได้โดยตรง จากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายกิจการโรงงานน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516 บริษัทมีโรงงานน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 6 โรงงาน ได้แก่


  • บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 1) (กว้างสุ้นหลี) ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2495 และต่อมาย้ายไปที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2503 ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 2) ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508 ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 3) ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2509 ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2513 ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และต่อมาย้ายไปตั้งอยู่ที่อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2516 ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เครือข่ายธุรกิจกลุ่ม เค เอส แอล


     การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เมื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นมีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยมี คุณนันทา ชินธรรมมิตร์ เป็นประธาน และคุณชวลิต ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร และมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยคงไว้ซึ่งโรงงานน้ำตาลเดิม 3 แห่ง คือ บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด บริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด และบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 จัดตั้งบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด และลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ขึ้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


     ในปีพ.ศ. 2533 มีการรวมการบริหารงานของบริษัทน้ำตาลในองค์กรภายใต้ชื่อ กลุ่มเคเอสแอล หรือ KSL Group ซึ่งเป็นอักษรโรมันตัวแรกของบริษัทน้ำตาลกว้างสุ้นหลี (Kwang Soon Lee) และเพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานในกลุ่ม จึงมีการย้ายสำนักงานของทุกบริษัทมารวมกันที่อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2537


     ในปี พ.ศ. 2539 คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกลุ่ม KSL ได้มีการขยายการดำเนินงานในธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทน คือ เอทานอลและไฟฟ้า ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความเป็นสากล


โรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      คณะผู้บริหารกลุ่ม KSL เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอทานอลและการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าน้ำตาลในตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงแปรสภาพบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในกระดานหุ้นว่า "KSL"


     การระดมทุนจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำให้ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทสามารถย้ายโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยจากอำเภอท่ามะกาไปสร้างโรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิด Bio-Refinery Complex ซึ่งเป็นการจัดระบบการสร้างและการจัดการโรงงานน้ำตาลและผลิตภัณท์ต่อเนื่อง คือ โรงงานเอทานอล, โรงงานไฟฟ้า, และ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสร้างระบบธุรกิจแบบครบวงจรที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนทางการผลิตได้อีกด้วย


     ปัจจุบันกลุ่ม KSL หรือ KSL Group มีการเจริญเติบโตแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท สาขาและที่ตั้ง
กลุ่มธุรกิจน้ำตาล
(ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 1. อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2. อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 1. อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 1. อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด 1. อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด 1. อำเภอแขวงสะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษัท เกาะกงการเกษตร จำกัด 1. จังหวัดเกาะกง  ประเทศกัมพูชา
บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด 1. จังหวัดเกาะกง  ประเทศกัมพูชา
กลุ่มธุรกิจพลังงาน
(ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 1. อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2. อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
3. อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
(ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 1. อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2. อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

     บริษัทฯได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพและการผลิตต่างๆ เช่น ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ใบรับรองระบบความปลอดภัยต่อผู้บริโภค FSSC 22000 ใบรับรองระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) และผ่านมาตรฐานฮาลาล (HALAL) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.56-2552) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)