ข้อมูลองค์กร

ก้าวแรกสู่ธุรกิจน้ำตาล


เส้นทางของธุรกิจน้ำตาลเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2489 เมื่อครอบครัวชินธรรมมิตร์ ครอบครัวโตการัณยเศรษฐ์ และครอบครัวโรจนเสถียร
ร่วมกันก่อตั้งบริษัท กว้างสุ้นหลี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท โดยคุณชวน ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งชื่อ
“กว้างสุ้นหลี” นั้น มาจากพยางค์กลางของชื่อห้างหุ้นส่วน 3 แห่งของผู้ก่อตั้ง


โรงงานน้ำตาลแห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 1 จังหวัดพระนคร ต่อมาพ.ศ. 2495 ย้ายโรงงานไปที่ถนนเพชรเกษม จังหวัดธนบุรี ตั้งชื่อว่า บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 1) (กว้างสุ้นหลี) กิจการมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ มีการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่ ชื่อว่า บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่มาใช้ ซึ่งทำให้สามารถนำอ้อยสดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายได้โดยตรง และต่อมาได้ขยายกิจการ
และมีโรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 2) ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, บริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 3) ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ทั้ง 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และมีการย้ายบริษัท โรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด (โรง 1) (กว้างสุ้นหลี) ไปที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


เครือข่ายธุรกิจกลุ่ม เค เอส แอล


     การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2517 กลุ่มผู้ถือหุ้นมีการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจใหม่ โดยมี คุณนันทา ชินธรรมมิตร์ เป็นประธาน และคุณชวลิต ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร และต่อมาในพ.ศ. 2533 มีการรวมการบริหารงานของบริษัทน้ำตาลในองค์กรภายใต้ชื่อ กลุ่มเคเอสแอล หรือ KSL Group ซึ่งเป็นอักษรโรมันตัวแรกของ Kwang Soon Lee ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลในกลุ่มทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้


  • 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น: บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
  • 2. ภาคตะวันตก: จังหวัดกาญจนบุรี: บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด และ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
  • 3. ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี: บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานในกลุ่ม จึงมีการย้ายสำนักงานของทุกบริษัท มารวมกันที่
อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2537


ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับประกอบกัน การขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มเค เอส แอล
ของคุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล และได้รับ
ใบรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2000 และ มาตรฐานระบบ SQF 2000 (Safe Quality Food) รวมถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้น กลุ่มเค เอส แอล
มีการขยายธุรกิจต่อไปอีกหลายด้าน เช่น บริษัท ราชาชูรส และ บริษัท ราชาเซรามิค ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ


โรงงานน้ำตาลแห่งเดียวในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


กลุ่มเคเอสแอล เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอทานอลและการผลิตไฟฟ้า ประกอบกับเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าน้ำตาลในตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงแปรสภาพบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในกระดานหุ้นว่า "KSL"