เอทานอลและปุ๋ยอินทรีย์

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล น้ำอ้อย และอื่นๆ โดยจำหน่ายเอทานอลที่ผลิตได้ให้กับบริษัทน้ำมันภายในประเทศ เพื่อใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 10 เรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ มีการส่งออก
เอทานอลบางส่วนเพื่อไปจำหน่ายในต่างประเทศ


กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์

ภาพกระบวนการผลิตเอทานอล (คลิกเพื่อขยายภาพ)ISO9001 : 2000 กับโรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์


บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด มีการจัดระบบบริหารในองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด การตั้งโรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์นั้น นอกจากจะเป็นการสร้างงานและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงแล้ว เกษตรกรยังสามารถจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูงขึ้นให้แก่โรงงาน อีกทั้งเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศและยังช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกอีกด้วย


โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โลกสดใส”) เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการผลิตเอทานอล โดยการนำเอา
น้ำกากส่าที่ได้จากการผลิตเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ทั้งนี้ เป็นการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท


กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์


รอบของการทำปุ๋ย 1 ครั้ง 45 วัน

วันที่ 1 - 5 นำกากหม้อกรองผึ่งตากแดด เพื่อลดความชื้นและเพาะเชื้อ
วันที่ 6 - 35 เติมเชื้อจุลินทรีย์ และให้อาหารจุลินทรีย์ รักษาระดับความชื้นไว้ที่ 30-40%
โดยการฉีดพ่นน้ำกากส่า
  รักษาอุณหภูมิให้คงที่โดยการกลับกองปุ๋ยไปมาด้วยเครื่อง Homogenizer
วันที่ 36 - 45 บ่มให้ได้ที่
  ลดความชื้นให้ได้ต่ำกว่า 30%
                      


กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ภาพกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (คลิกเพื่อขยายภาพ)