ธุรกิจและผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตาลทราย จำแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่


  1. 1. น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
  2. 2. น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Polarization Sugar)
  3. 3. น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)
  4. 4. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายนั้น ได้แก่ กากน้ำตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และ
กากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท นั่นคือ โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ วัตถุดิบหลักคือ กากน้ำตาล และน้ำอ้อย
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากหม้อกรอง) และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิต
เอทานอล และโรงงานไฟฟ้า ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังไอน้ำ เพื่อใช้เองภายในโรงงานและจำหน่ายบางส่วนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


วงจรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

ภาพวงจรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (คลิกเพื่อขยายภาพ)