ข่าวอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

29 พฤษภาคม 2555 / อ่าน 3063 ครั้ง

» ชงครม. ชดเชย เกษตรกร ‘แม่ตาว’

จ่ายผู้ปลูกอ้อยหัวละ200จูงใจเดินหน้าเลิกปลูกอาหารตัดห่วงโซ่ปนเปื้อน‘แคดเมียม’

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารแคดเมียมที่เหมาะสมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากราคาหน้าโรงงาน
แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตามแผนบูรณาการงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว จ.ตาก ตามที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดแผนยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผล

กระทบจากสารแคดเมียม เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ปลูกพืชที่นำมาเป็นอาหาร โดยได้แนะนำพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกอ้อย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเป็นส่วนผสมของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เพื่อตัดห่วงโซ่อาหาร พร้อมทั้งได้จัดทำแผนงานการบริหารจัดการราคาอ้อยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ โดยสนับสนุนเงินชดเชยเพิ่มเติมจากราคาอ้อยหน้าโรงงานในราคาตันละ 200 บาท จากที่โรงงานประกันรับซื้อในราคา 900-950 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรยังไม่ได้รับการชดเชยดังกล่าวจึงมีการร้องเรียนขึ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในแผนงานระยะสั้นเร่งด่วน ให้จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตันละ 200 บาท โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับเกษตรกรตามแผนบูรณาการอำเภอแม่สอด 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน ส่วนที่สอง สำหรับเกษตรกรในเขตส่งเสริมของบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ส่วนแผนระยะยาว ได้มอบให้กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาแนวทาง
สนับสนุนเงินชดเชยในรูปชดเชย เป็นเงินต่อการผลิตแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ต่อลิตร ผ่านบริษัท ปตท. ให้แก่บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เพื่อให้บริษัทสามารถรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรได้ในราคาทัดเทียมกับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานผลิตน้ำตาล โดยเงินชดเชยดังกล่าวจะพิจารณาปีต่อปี ซึ่งราคาการชดเชยจะไม่เท่ากันทุกปีขึ้นอยู่กับราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ในโรงงานผลิตน้ำตาล โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งทางตัวแทนภาคเกษตรกรที่เข้าประชุมได้มีความพอใจและเห็นด้วยตามแนวทาง
ดังกล่าว

ที่มา : จาก http://www.naewna.com  วันที่ 24 พฤษภาคม 2555