ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 ธันวาคม 2559
คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปร...
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยา
28 กันยายน 2559
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยา
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
25 สิงหาคม 2559
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้เคยให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แล้วนั...
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award  2016
8 สิงหาคม 2559
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2016 หรือรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประก...
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
3 สิงหาคม 2559
คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกับจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุร...
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 สิงหาคม 2559
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาค...
 

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 13 ต่อไป »