ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 1,330,924,480 33.20
2 นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 104,868,636 2.62
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,341,922 2.50
4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 91,150,560 2.27
5 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 90,621,494 2.26
6 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 90,545,413 2.26
7 นายกมนดนัย  ชินธรรมมิตร์ 89,954,008 2.24
8 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 87,477,933 2.18
9 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 84,224,568 2.10
10 นายจำรูญ  ชินธรรมมิตร์ 79,672,274 1.99
รวม 2,149,781,288 53.62
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 1,859,531,119 46.38
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 4,009,312,407 100.00