ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 553,958,700 33.16
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด 46,999,502 2.81
3 นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 43,695,265 2.62
4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 38,409,400 2.30
5 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.26
6 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 37,698,956 2.25
7 นายกมนดนัย  ชินธรรมมิตร์ 37,261,070 2.23
8 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18
9 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,093,570 1.97
10 บริษัท ชินกิจ จำกัด 32,901,000 1.97
รวม 900,186,691 53.89
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 770,360,193 46.11
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00