ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 1,452,000,000 32.92
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,616,252 3.01
3 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 115,355,499 2.62
4 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 99,692,448 2.26
5 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 99,683,643 2.26
6 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 99,599,954 2.26
7 CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE  BRANCH 99,027,436 2.25
8 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 96,225,726 2.18
9 นายจำรูญ  ชินธรรมมิตร์ 94,133,231 2.13
10 นายพิริย์พล  ชินธรรมมิตร์ 92,647,024 2.10
รวม 2,380,981,213 53.99
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 2,029,251,406 46.06
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 4,410,232,619 100.00