ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 550,000,000 32.265
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จำกัด 47,913,478 2.811
3 นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 44,363,465 2.603
4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 38,502,900 2.259
5 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.213
6 นางสาวดวแข  ชินธรรมมิตร์ 37,595,956 2.205
7 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.138
8 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 36,038,870 2.114
9 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,057,870 2.057
10 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 34,100,000 2.000
รวม 897,741,767 52.664
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 807,905,117 47.336
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,704,646,884 100.00