นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักการและแนวทางดังนี้